UKS III LO Zamość. Obóz koszykarski w Zwierzyńcu – pierwsza edycja.

12 sierpnia 2018 r. najmłodsi koszykarze UKS III LO Zamość będą uczestniczyć w obozie koszykarskim, który odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, ul. Partyzantów 3. Boiska zewnętrzne, hala sportowa oraz zakwaterowanie znajdują się na terenie szkoły. Kompleks, z którego będziemy korzystać pozwoli zapewnić idealne warunki treningowe. Przejdźmy zatem do praktyki…

Głównym celem obozu jest poprawa indywidualnych umiejętności technicznych niezbędnych do gry w koszykówkę oraz rozwój kompetencji psychospołecznych dostosowanych do okresu sensytywnego uczestnika. Działania te pozwolą podnieść poziom indywidualnego wyszkolenia w zakresie niżej wymienionych elementów:

Każdy uczestnik otrzyma „indywidualną kartę postępu”, która zawiera opis wybranych pięciu umiejętności technicznych, dostosowanych do etapów i celów szkoleniowych oraz opis poszczególnych elementów (składowych) umiejętności w formie graficznej. Zostały w niej zawarte opisy sprawdzianów technicznych oraz sposoby ich wykonania. W niedzielę – 12 sierpnia odbędzie się indywidualna diagnoza umiejętności technicznych  w formie pięciu sprawdzianów. Dzięki niej każdy uczestnik dowie się jakie elementy techniczne danej umiejętności wykonuje poprawnie, a nad jakimi powinien pracować. Wnioski, punktacja oraz spostrzeżenia będą na bieżąco zapisywane w odpowiednich rubrykach przy danej umiejętności, a następnie będą analizowane pod kątem realizacji po zakończeniu treningu. Dzięki tym działaniom podopieczni stopniowo nabywać będą wiedzę i umiejętności na temat wszystkich zawartych w karcie umiejętności oraz ich składowych, kształtując przy tym kompetencje techniczne. Wynik każdego sprawdzianu uwidoczniony zostanie w liczbach. Suma punktów uzyskanych z poszczególnych sprawdzianów określi wynik diagnozy na wstępie. Działania te zostaną powtórzone w ostatnim dniu obozu. Wówczas trener już nie będzie oceniać zawodnika, tylko zapyta czy wybrane elementy w poszczególnych umiejętnościach wykonał dobrze, a tym samym zostawi go z własnymi odczuciami i przeżyciami. Uczestnik będzie na to gotowy, ponieważ w czasie treningów poznał wszystkie lub większość elementów technicznych sprawdzanej umiejętności. Suma punktów za poszczególne sprawdziany określą wynik punktowy, końcowy, od którego zawodnik odejmie sumę punktów uzyskanych po zakończeniu diagnozy wstępnej. Dzięki nim samodzielnie odczuje swój własny postęp, który wyrażony zostanie w liczbach. Każda karta po zakończeniu obozu, zabrana będzie przez dziecko do domu, w celu mocniejszego przeżycia tego co się wydarzyło. Uczestnik będzie mógł opowiedzieć rodzicom o swoim postępie oraz przekazać czego się nauczyło.  Działanie te prowadzą do sytuacji, że dziecko ucząc rodzica, samo się uczy.
Do pobrania. Indywidualna karta postępu zawodnika.

Po zakończeniu diagnozy wstępnej, uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy szkoleniowe, zgodnie z wiekiem oraz kwalifikacjami graczy. Poprzez aktywny udział w dwóch lekcjach treningowych dziennie, będą oni uczyć się nowych umiejętności, doskonalić je oraz trenować w wyznaczonych obszarach boiska, które zostało podzielone na trzy części. Co 20 minut, każda grupa, kolejno, przechodzić będzie z jednej części boiska na następną, np.: grupa A przechodzić będzie z nauczania na doskonalenie, grupa B z doskonalenia na trenowanie a grupa C z trenowania do nauczania. Dzięki temu zajęcia, które będą trwać 120 minut, będą urozmaicone i interesujące dla uczestników, a każdy z nich znajdzie w niej czas najbardziej zoptymalizowany dla siebie.  Każda lekcja treningowa składać się będzie z trzech faz: część wyrównawcza, norma treningowa oraz część progresywna. 1 część boiska – w części wyrównawczej, uczestnicy poprzez naukę umiejętności oraz elementów technicznych, będą pracować nad swoimi słabościami oraz zaspokajaniem braków technicznych, które zostały opisane w „indywidualnej karcie postępu”. W tej części lekcji treningowej, wykorzystane zostaną obwody techniczne, które należy rozumieć jako ciągi metodyczne ćwiczeń, w których podopieczny uczy się danej umiejętności według chronologicznej kolejności ruchów. Tego typu działania pozwolą dziecku przejść od prostego aż do trudnego elementu technicznego, który stanowi próbę i wyzwanie dla dalszych działań. Ćwiczący podczas diagnozy wstępnej poznali swoje braki, dlatego też rywalizować będą tylko ze sobą i nie będą poddawani opiniom i porównaniom innych osób. Liczba powtórzeń na każdej stacji obwodu będzie indywidualnie dobrana przez trenerów w zależności od umiejętności oraz możliwości zawodnika. 2 część boiska – w tej części lekcji treningowej, uczestnicy będą doskonalić poznane wcześniej umiejętności techniczne lub uczyć się nowych, dostosowanych do wieku i poziomu rozwoju gracza. 3 część boiska – w części progresywnej zostaną zastosowane fragmenty gry, w których uczestnicy będą uczyć się wyboru sposobu podstępowania wynikającego z zachowania się przeciwnika i sytuacji powstałych na boisku.  Będą również doskonalić swoje umiejętności w sytuacjach specjalnych. Podczas obozu uczestnicy wykonywać będą szereg ćwiczeń przygotowujących do danej umiejętności, których zadaniem będzie usprawnianie i rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych. Aby dopełnić system nauczania, zawodnicy uczyć się będą obserwacji treningowych w układzie przyczyn podczas fragmentów gry. Dzięki nim  nauczą się zauważać pozytywne i negatywne zagrania, co pozwoli wyeliminować błędy własne, zaobserwować postęp oraz wzmocnić proces treningowy.

Obóz został starannie zaplanowany nie tylko pod względem szkolenia. Oznacza to, że oprócz przewidzianych lekcji treningowych i czasu przeznaczonego na zajęcia sportowe, uczestniczy będą korzystać z innych atrakcji przewidzianych przez organizatora. Szczegóły wkrótce.

-PM-