Zimowy turniej koszykówki 5×5 o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. 

 

– Regulamin –
Zimowy turniej koszykówki 5×5
o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.

§ 1
Organizator, współorganizator:

1. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu.
2. Współorganizator: Akademia Koszykówki Zamość.
§ 2
Miejsce, termin, godzina rozpoczęcia oraz warunki uczestnictwa:

1. Miejsce: hala sportowo – widowiskowa Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul Królowej Jadwigi 8 w Zamościu.
2. Termin: 28.01.2023 r.
3. Godzina rozpoczęcia: 10.00. 
4. Warunkami uczestnictwa są opłacenie wpisowego wynoszącego 100,00 zł (sto złotych 00/100), płatnego gotówką przed rozpoczęciem turnieju oraz przekazanie wykazu członków drużyny przed pierwszym meczem do sędziego głównego.
§ 3
Uczestnictwo:
1. Drużyny amatorskie – kat. OPEN.
§ 4
System rozgrywek:
1. Zostanie ustalony przez organizatorów, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
§ 5
Przepisy gry:
1. Oficjalne przepisy i interpretacje gry w koszykówkę z zastrzeżeniem § 6-8.
§ 6
1. Czas gry – 4 x 10 minut bez zatrzymywania czasu gry, z wyjątkiem sytuacji przyznania rzutów wolnych.
2. Czas gry zatrzymywany będzie w ostatnich czterech minutach czwartej kwarty.
3. Zawodnicy przed wprowadzeniem piłki do gry nie będą jej podawać sędziemu, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 2.
4. Zmiany zawodników dokonywane będą w trakcie gry, bez zatrzymywania zegara i będą mogły się odbywać w strefie własnej ławki drużyny.
§ 7
1. Każdy mecz będzie prowadzony przez dwóch sędziów boiskowych LZKosz oraz sędziów OTS.
§ 8
1. Każda drużyna obowiązana będzie rozpocząć mecz w co najmniej pięcioosobowym składzie.
2. Zawodnik w trakcie trwania turnieju nie będzie mógł zmienić drużyny.
§ 9
Sprawy organizacyjne:
1. Organizatorzy prowadzić będą klasyfikację „króla strzelców”.
2. Drużyny po zakończeniu turnieju otrzymają dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.
3. Zawodnicy, trenerzy oraz opiekunowie obowiązani będą przestrzegać regulaminu korzystania z obiektu na którym rozgrywane są mecze.
4. Zawodnicy, trenerzy oraz opiekunowie ponosić będą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także z winy ich kibiców podczas trwania turnieju w obiektach, w których prowadzone są mecze.
5. Za rzeczy pozostawione w szatniach oraz hali sportowej organizatorzy nie będą ponosić odpowiedzialności.
6. Organizatorzy zapewnią obsługę medyczną podczas trwania turnieju.
7. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników biorących udział w turnieju. 
8. Organizatorzy nie ponosić będą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udziałem w turnieju.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych, zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia turnieju.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmować będzie sędzia główny turnieju.
12. W sprawach związanych z turniejem należy się kontaktować z Przemysławem Mazurek, tel. kom. 501-141-957.