AKTUALIZACJA: Mistrzostwach Polski Samorządowców w koszykówce 3×3 w Zamościu, zostały przeniesione na kolejny rok kalendarzowy.


– REGULAMIN –
– Mistrzostwa Polski Samorządowców w koszykówce 3×3 –
– Zamość 2022 r. –

§ 1
Cele:
 Wyłonienie najlepszych zespołów koszykarskich w środowisku samorządowców, promocja miasta Zamość oraz województwa lubelskiego, popularyzacja koszykówki 3×3, promowanie aktywnego stylu życia.

§ 2
Organizatorzy:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, Akademia Koszykówki Zamość, Miasto Zamość oraz Polski Związek Koszykówki.

§ 3
Data, godzina i miejsce:
 19.08.2022 r., godz. 11.00. Weryfikacja godz. 10.00 – 10.40. W zależności od warunków atmosferycznych turniej zostanie rozegrany przy zamojskim zalewie lub w hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu.

§ 4
Prawo udziału: 
Osoby pełnoletnie, bez ograniczeń wiekowych, zatrudnione na stanowisku w urzędzie marszałkowskim, starostwie powiatowym, urzędzie gminy oraz biurach lub jednostkach podporządkowanych administracji samorządowej. W stosunku do uczestników spełniających powyższe kryteria nie będą stosowane ograniczenia wynikające z tytułu posiadania licencji PZKosz lub przynależności klubowej.
 Liczba miejsc jest ograniczona, maksymalnie osiem (8) drużyn zagra w turnieju. O zakwalifikowaniu drużyn do turnieju decydować będzie kolejność ich zgłoszeń oraz wpłata zaliczki (po nawiązaniu kontaktu telefonicznego z Organizatorem), która będzie składnikiem wpisowego w kwocie: 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100), przelewem na konto bankowe: 19 1240 2005 1111 0010 8944 1221 (tytuł przelewu – nazwa drużyny). Numer konta bankowego dostępny jest również w zakładce kontakt. W przypadku wycofania się zespołu, zaliczka nie będzie zwracana i zasili budżet kosztów administracyjnych przedsięwzięcia. Każdy zespół może zgłosić skład osobowy w liczbie minimum 3 (trzech) a maksimum 4 (czterech) zawodników. Istnieje możliwość gry w zespołach mieszanych – kobiety i mężczyźni. W trakcie turnieju zawodnik ujęty w zgłoszeniu może reprezentować tylko jeden zespół. Każdy członek drużyny w trakcie gry powinien nosić koszulkę oznaczoną z przodu i z tyłu wyraźnym numerem w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki. Drużyny, które nie będą posiadać koszulek z numerami, będą mogły wykorzystać znaczniki z numerami przygotowane przez Organizatorów.

§ 5
Zgłoszenie:
 Drogą elektroniczną do 14 sierpnia 2022 r.
poprzez stronę internetową www.akademiakoszykówkizamosc.pl – zakładka kontakt. W formularzu należy wybrać zakładkę zapisy na turniej koszykówki 3×3, podać imię i nazwisko reprezentanta drużyny, telefon kontaktowy, adres email oraz w treści wiadomości podać nazwę drużyny. Następnie imienne zgłoszenie w formie papierowej, opieczętowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania samorządu, przedłożyć do Organizatora podczas weryfikacji drużyn. Szczegółowych informacji udziela Przemysław Mazurek, tel. kom. 501-141-957, adres email: akademiakoszykowkizamosc@gmail.com lub zakładka – kontakt. Do pobrania. Imienne zgłoszenie – Mistrzostwa samorządowców w koszykówce 3×3, Zamość – 19.08.2022 r.

§ 6
Wpisowe:
500, 00 zł (pięćset złotych 00/100), płatne gotówką w trakcie weryfikacji drużyn w dniu turnieju lub przelewem na konto bankowe: 19 1240 2005 1111 0010 8944 1221, do 18 sierpnia 2022 r. W tytule przelewu należy wpisać nazwę drużyny. Numer konta bankowego dostępny jest również w zakładce kontakt. W przypadku wycofania się zespołu z turnieju wpisowe nie będzie zwracane i zasili budżet kosztów administracyjnych przedsięwzięcia.

§ 7
Przepisy gry:
Oficjalne przepisy gry w koszykówkę 3×3 zatwierdzone przez Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA. Każdy mecz prowadzony będzie przez dwóch licencjonowanych sędziów koszykówki. Asystować im będą sekretarz, operator tablicy wyników i mierzący czas akcji.

 § 8
System gry:
Do 6. drużyn i włącznie: system gier „każdy z każdym”. Klasyfikacja drużyn zostanie ustalona na podstawie punktów, zgodnie z zapisem zwycięstw i porażek, a mianowicie dwa (2) punkty za każdy wygrany mecz, jeden (1) punkt za każdy przegrany mecz (włącznie z przegranymi wskutek braku zawodników) i zero (0) punktów za mecz przegrany walkowerem. 7 i 8 drużyn: podział zespołów na dwie grupy. Rywalizacje w grupach zostaną rozegrane system gry „każdy z każdym”. Klasyfikacja drużyn zostanie ustalona na podstawie punktów, zgodnie z zapisem zwycięstw i porażek, a mianowicie dwa (2) punkty za każdy wygrany mecz, jeden (1) punkt za każdy przegrany mecz (włącznie z przegranymi wskutek braku zawodników) i zero (0) punktów za mecz przegrany walkowerem. Zwycięzcy grup zagrają o miejsca 1/2. Drużyny, które zajmą 2. miejsca w grupach zagrają o miejsca 3/4.

§ 9
Nagrody:
Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz pakiety upominkowe.

§ 10
Atrakcje:
19/20.08. 2022 r., zakwaterowanie w hotelu OSiR Zamość, możliwość skorzystania z siłowni oraz krytej pływalni. 19.08.2022 r., grill oraz dj nad zamojskim zalewem. 20.08.2022 r., zwiedzanie miasta z przewodnikiem lub wstęp do zamojskiego zoo. Inne wydarzenia kulturalne.

§ 11
Obowiązek informacyjny:
Bieżące informacje, terminarz, harmonogram spotkań, wyniki, zdjęcia, skróty wideo, dostępne będą na stronach internetowych: osir.zamosc.pl oraz www.koszykowkawzamosciu.pl. Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję: Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość (zwany dalej OSiR Zamość) tel .84 677 54 66, e-mail: sekretariat@osir.zamosc.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod nr telefonu 84 677 54 66 lub adresem poczty elektronicznej: iod@osir.zamosc.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Samorządowców w koszykówce 3×3 zwanym dalej Turniejem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez rok od zakończenia Turnieju, zdjęcia będą  przetwarzane przez okres określony przepisami. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w Turnieju. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Wizerunek będzie udostępniony na stronie OSiR oraz na stronie www.koszykowkawzamosciu.pl. OSiR Zamość nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu w każdym czasie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.